Övik Energi

Så hanterar vi dina personuppgifter

Följande information gäller samtliga våra kunder. Informationen är uppdelad beroende på om du är privatkund eller företagskund.

För att kunna fullfölja våra åtagande mot dig, samt för att kunna följa gällande författningar, behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter om dig, där vi är personuppgiftsansvariga.

Personuppgiftsansvarig

Övik Energi AB, Box 11, 891 21 Örnsköldsvik, organisationsnummer 556019-1750 och Övik Energi Nät AB, Box 11, 891 21 Örnsköldsvik, organisationsnummer 556527-7067 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. Örnsköldsviks kommunkoncern har ett gemensamt dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, Örnsköldsviks kommun, e-post dataskyddsombud@ornskoldsvik.se, tfn 0660-880 00.

Mer information till dig som redan är kund hos oss

Privatkund

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vidare kan personuppgifterna behandlas av oss för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik, för marknadsföringsändamål samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Vi kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även hämtas in, lämnas ut eller delas med tredje part om det följer av författning eller om Övik Energi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

Konsumenten har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Övik Energi. Konsumenten kan även begära rättelse. Konsumenten har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Konsumenten har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Konsument som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra avtal eller så länge lagstiftningen kräver det. Dessa skyldigheter kommer till exempel från bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvättlagstiftning och arkivlagen mfl, men också från konsumenträttslagstiftningen.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredjeland (utanför EU/EES). Vi behandlar inte dina uppgifter genom automatiserat beslutsfattande eller för automatisk profilering.

Företag/näringsidkare

Vi samlar in och behandlar personuppgifter rörande företrädare för kunden (t.ex. anställda, kontaktpersoner) för det berättigade intresset att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden. Behandling av personuppgifter sker också när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vidare kan personuppgifterna behandlas av oss för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik, för marknadsföringsändamål samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Vi kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även hämtas in, lämnas ut eller delas med tredje part om det följer av författning eller om Övik Energi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. I förekommande fall kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av enskild firmas ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

En företrädare för kunden har rätt att begära information om personuppgifter om denne som behandlas av Övik Energi samt även begära rättelse. Företrädaren har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Företrädare för kunden som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra avtal eller så länge lagstiftningen kräver det. Dessa skyldigheter kommer till exempel från bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvättlagstiftning och arkivlagen mfl, men också från konsumenträttslagstiftningen.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredjeland (utanför EU/EES). Vi behandlar inte dina uppgifter genom automatiserat beslutsfattande eller för automatisk profilering.

När du efterfrågar ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som Övik Energi behandlar ska du vända dig till receptionen på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik. Detta gäller även om du vill ändra uppgifter i register eller utöva rätten att bli raderad.

I receptionen på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik lämnar du en ifylld blankett med dina önskemål. Blanketten ska vara underskriven av den person som registerutdraget avser och giltig legitimation ska uppvisas. Därefter skapas ett ärende som skickas vidare till Dataskyddsombudet för behandling.

Dataskyddsombudet bearbetar dina önskemål med hjälp av aktuella kontaktpersoner. Vi kontaktar dig när ärendet är färdigbehandlat och beslut har fattats.

Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.4) i de allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet har upphävts. Formellt träder ändringen i kraft två månader efter denna underrättelse. Bakgrunden till förändringen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen. I samband med villkorsförändringar finns enligt fjärrvärmelagen en rätt till förhandling, medling och uppsägning av avtal.

Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.4) i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 N (rev) har upphävts. Formellt träder ändringen i kraft två månader efter denna underrättelse. Bakgrunden till förändringen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.3) i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 H (rev) har upphävts. Bakgrunden till det är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.4) i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 N (rev) har upphävts. Formellt träder ändringen i kraft två månader efter denna underrättelse. Bakgrunden till förändringen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.