Övik Energi

Företagsinformation

Övik Energi är ett kommunägt energibolag. Verksamheten har en historia som går tillbaka till slutet av 1800-talet, och sysselsätter idag över 130 personer. Förutom produktion och distribution av el, fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder vi bredband via fibernät.

Mission, vision och vägledande principer

Mission

Övik Energi levererar en trygg och modern plattform som underlättar för kunder och samhälle att utvecklas i positiv riktning.

Vision

Övik Energi upplevs som ett modernt och inspirerande bolag för samarbeten och leveranser av framtidens lösningar.

Våra vägledande principer

Vi ska finnas där för våra kunders ambitioner
Vi ska aktivt söka god marknadsförståelse och bidra till att stärka våra kunder och Örnsköldsviks attraktivitet. Vi ska uppmuntra och guida våra kunder att göra informerade val och vi ska underlätta för dem att bidra till en hållbar energianvändning/-försörjning.

Vi ska nyttja potentialen i ny teknik och driva förändring
Vi ska engagera oss allt bredare i det nya energisamhället. Vi ska erbjuda samhällets alla aktörer nya möjligheter genom att via modern teknik utveckla nya innovativa lösningar.

Vi ska fortsätta ta vårt ansvar
Som byggare av framtidens samhälle ska vi leverera trygga, säkra och prisvärda lösningar inom värme, el och fiber. Våra grundläggande leveranser ska baseras på förnybar energi och vi ska ständigt arbeta för en förbättrad resurseffektivitet i hela värdekedjan.

Vi ska utveckla vår förmåga och söka samarbeten med andra
Vi ska vara ett dynamiskt och nytänkande företag med modiga och kompetenta medarbetare. Vi ska söka och utveckla samarbeten med andra aktörer för att stärka våra erbjudanden och vår position.

Vi ska ha en säker verksamhet med god lönsamhet
Vi ska driva vår verksamhet med stort fokus på effektivitet, säkerhet och långsiktig affärsmässighet.

Vi ska bejaka bioindustrin
Vi ska med vår erfarenhet och kompetens bidra till att Ö-viks unika möjligheter inom området bioekonomi förverkligas.

Vår affärsidé

Företaget ska av kunderna upplevas vara den självklara energi- och IT-kommunikationsleverantören inom Örnsköldsviks kommun. Företaget ska vara öppet för teknisk utveckling och nyttja modern och effektiv teknik för att bibehålla och utveckla produkter med god standard och hög tillgänglighet.

Övik Energi AB har ett helägt dotterbolag och ett delägt dotterbolag och är delägare i Domsjö Fiber AB, Nolavind kooperativa ekonomiska förening, Norrsken AB och SEKAB. Vidare samarbetar Övik Energi AB med företag och organisationer och är medlem i Processum, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme.

Helägt dotterbolag

Övik Energi Nät AB

Övik Energi Nät AB äger elnätet och ansvarar för att distribuera el till centralorten i Örnsköldsvik samt till angränsande landsbygd. Nätbolaget ansvarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering. Dessutom ansvarar och sköter bolaget väg- och gatubelysningen inom Örnsköldsviks kommun.

Delägt dotterbolag

Kommunbränsle i Ådalen AB

Övik Energi AB äger 60 procent och Härnösand Energi & Miljö AB 40 procent av aktierna i bolaget Kommunbränsle i Ådalen AB. Övik Energi köper torv från bolaget, som kommer att användas som biobränsle i kraftvärmeverket i Hörneborg.

Övik Energi AB är delägare i Domsjö Fiber AB, Nolavind kooperativa ekonomiska förening, Norrsken AB och SEKAB.

Domsjö Fiber AB

Övik Energi bildade tillsammans med Domsjö Fabriker företaget Domsjö Fiber AB under 2006. Bolaget samordnar inköp av cellulosaved och biobränsle för att trygga försörjningen av biobränsle respektive massaved. Även transporter av biobränsle samordnas.

www.domsjofiber.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nolavind kooperativa ekonomiska förening

Övik Energi AB är delägare i Nolavind kooperativa ekonomiska förening, som äger vindkraftverket "Linda" vid Skagsudde. Vindkraftverket har varit i drift sedan november 2000. Övik Energi köper all el som produceras i vindkraftverket.

Norrsken AB

Övik Energi är delägare i Norrsken AB. Delägarskapet gör det möjligt att samarbeta kring utvecklingen av infrastruktur för bredband inom ett stort geografiskt område.

www.norrsken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekab

Övik Energi AB är genom Norrlands Etanolkraft AB delägare i SEKAB BioFuels & Chemicals AB. SEKAB producerar och distribuerar bioetanol som drivmedel och gröna kemikalieprodukter. Dessutom utvecklar företaget nästa generations etanolprocess baserad på cellulosa.

www.sekab.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elinorrförbundet – sammanslutning av elnätsföretag

För att bli ännu starkare, effektivare och för att säkra möjligheten att överleva på lång sikt är Övik Energi Nät, tillsammans med tio andra elnätsföretag, medlem i Elinorrförbundet. Syftet är bl.a. att främja samverkan, ta tillvara och utveckla spetskompetens och bli mer kostnadseffektiv.

Elinorr – Lokala elnätsbolag i samverkan för gemensam utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Processum – bioraffinaderiutveckling

Övik Energi AB är medlem i Processum som representerar ledande processindustriföretag i Örnsköldsvik med omnejd. Processums uppdrag är att samordna nya affärs- och produktutvecklingsidéer, forsknings- och utvecklingssarbete samt marknadsföringsaktiviteter inom processindustrin.

Processum.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energiföretagen Sverige

Energiföretagen Sverige är vår branschorganisation, bildad av medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. De samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar el, värme och kyla.

Medlemsföretagen driver tillsammans förändringar som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi i samverkan med vår omgivning eftersom vi är övertygade om att såväl medlemmarnas, som samhällets visioner, förverkligas bättre med gemensamma krafter. Organisationen bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara energisystem. Vi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden.

Energiforetagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komtek Örnsköldsvik

Vi samarbetar och sponsrar Komteks verksamhet som en investering i barn och ungas kunskap och intresse för teknik. Komtek arbetar med att skapa en lustfylld väg till utveckling kring teknik och natur för våra yngre medborgare i kommunen. Glädjen ska få fler flickor och pojkar att se sig själva som framtidens ingenjörer och uppfinnare.

Mål med verksamheten är både att stimulera teknikintresset hos barn och unga i kommunen, men även att öka kompetensen i ämnet. Vi säger ja till fler nyfikna barn och unga!

KomTek Örnsköldsvik (komtekovik.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KY-utbildningen Heta utbildningar

Övik Energi samarbetar med Yrkeshögskolan i Härnösand inom utbildningarna Bredbandsprojektör, Drifttekniker inom kraft och värme samt Driftingenjör Elkraft.

Hetautbildningar.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från och med 2020 publiceras vår hållbarhets- och årsredovisning i samma dokument. Du hittar dem här.

 • 1895 - Elverksamheten startas i Örnsköldsvik av företaget de Laval.
 • 1897 - Elektriska Aktiebolaget bildas i Örnsköldsvik.
 • 1913 - Örnsköldviks stadsfullmäktige tar beslut om att köpa Elektriska Aktiebolaget. Året därpå bestämmer man att Örnsköldsviks Elverk ska ligga under drätselkammaren, Örnsköldsviks stad.
 • 1977 - Örnsköldsviks Elverk utvidgar sin verksamhet och startar produktion och distribution av fjärrvärme. Namnet ändras till Örnsköldsviks Energiverk.
 • 1993 - Kommunfullmäktige beslutar ombilda Örnsköldsviks Energiverk till ett kommunalt aktiebolag. Det nya namnet blir Övik Energi AB. Bakgrunden till beslutet är att elverksamheten kan komma att avregleras.
 • 1996 - Den 1 januari införs ett nytt regelverk på den svenska elmarknaden. Det innebär att alla elkunder fritt kan välja från vilket elhandelsföretag man vill köpa sin el. Däremot är det inte möjligt att välja elnätsföretag eftersom eldistributionen bedrivs inom lokala monopol. Elkunden är hänvisad till det elnätsföretag som äger det lokala elnätet. Som en följd av elmarknadens avreglering separeras elnätet och elhandeln i separata bolag. Övik Energi Nät AB blir ett dotterbolag till Övik Energi AB.
 • 1999 - Övik Energi AB utvidgar verksamheten med utbyggnad av bredbandsnät.
 • 2003 - Övik Energi AB startar produktion och distribution av fjärrkyla.
 • 2004 - Övik Energi AB förvärvar Hörnett Energi AB, där verksamheten består av att sälja och leverera ånga och el till industriföretag.
 • 2005 - Övik Energi AB startar produktion och distribution av närvärme.
  Övik Energi AB förvärvar aktier i Svensk Etanolkemi AB (SEKAB).
 • 2007 - Övik Energi AB och Domsjö Fabriker bildar tillsammans bolaget Domsjö Fiber, för att samordna inköp av cellulosaved och biobränsle för att trygga försörjningen av biobränsle respektive massaved.
 • 2008 - Örnsat AB blir ett dotterbolag till Övik Energi AB. Verksamheten består av att leverera tjänsterna internet och kabeltv i Örnsköldsviks stadsnät.
 • 2009 - Domsjö Vatten AB och Hörnett Produktion AB blir dotterbolag till Övik Energi AB. Verksamheten i Domsjö Vatten AB består av att försörja industriområdet i Domsjö med vatten för tillverkningsprocesser. Verksamheten i Hörnett Produktion AB består av produktion av ånga och el. Kraftvärmeverket, Hörneborgsverket, invigs den 12 maj av landshövding Bo Källstrand.
 • 2010 - Domsjö Kraftcentral AB blir ett dotterbolag till Övik Energi Nät AB.
 • 2012- Övik Energi AB säljer dotterbolaget Domsjö Vatten AB till Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva). Dotterbolagen Hörnett Energi AB och Hörnett Produktion AB fusioneras med Övik Energi AB.
 • 2013 - Övik Energi AB säljer dotterbolaget Örnsat AB till Com Hem.
 • 2014 - Övik Energi AB blir Årets Miljöföretag i Örnsköldsvik 2013.
  Domsjö Kraftcentral AB fusioneras med moderbolaget Övik Energi Nät AB.
 • 2016 - Övik Energi blir första svenska energibolag att få certifikat enligt nya miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.

Styrelse

Clas Engström, ordförande
Tom Sundelin, vice ordförande
Thomas Edblad
Marianne McHardy
Pär Lindberg
Ulf-Åke Oldenborg
Torbjörn Vestman

Arbetstagarrepresentanter

Henrik Mårtensson (Seko)
Michael Axelsson (Vision)

Suppleanter arbetstagarrepresentanter

Tapani Pohjola (Seko)
Gustav Nilsson (Vision)

Revisorer

Marlene Olsson, revisor
Agnetha Nordin, lekmannarevisor

Ledningsgrupp

Roland Nordin, vd
Håkan Vedberg, chef Strategisk affärs- och bolagsutveckling
Jens Indevall, chef Infrastruktur
Niklas Sirviö, chef Kundnära leveranser
Katrin Sundström, HR-chef
Mattias Lindberg, marknadschef
Anne Temin, chef Kunderbjudande
Jonas Nilsson, chef Verksamhetsstöd

Kraftvärmeverket

Vårt kraftvärmeverk på Hörneborg är kärnan i vår verksamhet.

Läs mer om Hörneborgsverket