Övik Energi

Samråd inför ansökan om ändringstillstånd för anläggning vid vårt kraftvärmeverk

 

Nu har du möjlighet att lämna synpunkter i vårt samråd för en ny kylanläggning vid Öviksfjärden.

Bakgrund

Övik Energi levererar kyla till kunder inom High Coast Innovation Park (tidigare Domsjö industriområde). För produktionen använder vi ytvatten som hämtas i den nordvästra delen av Örnsköldsviksfjärden och som värmeväxlas mot fjärrkylnät i anslutning till kraftvärmeverket. Ytvattnet använder vi även för kylning av utrustning i kraftvärmeverket. Vid värmeväxlingen tillförs värme till kylvattnet inom vår verksamhet. Det uppvärmda vattnet återförs sedan till fjärden i en utloppsledning ost om kraftvärmeverket.

År 2022 avtalade Övik Energi att leverera bland annat kylvatten till en ny produktionsanläggning för e-metanol - FlagshipONE Länk till annan webbplats. - som etableras i direkt anslutning till kraftvärmeverket. Under förprojekteringen gjordes bedömningen att kylningen skulle kunna uppnås genom värmeväxling mot det redan uppvärmda ytvatten som Övik Energi återför till fjärden.

Under detaljprojekteringen av FlagshipONE har det senare konstaterats att temperaturen på kylvattnet behöver vara betydligt lägre för att säkerställa en säker och effektiv kylning. Övik Energi har därför behövt hitta en lösning för att sänka temperaturen på det kylvatten som levereras. För att sänka temperaturen på den kyla som levereras behöver den tekniska kapaciteten för intag av kylvatten ökas – inom ramen för det redan tillståndsgivna flödet på två kubikmeter per sekund.

Lösningen är att etablera och drifta en ny anläggning för intag av ytvatten, vilket inkluderar pumpning, värmeväxling samt en markförlagd ledning för sluten kylvattenkrets mellan pumphuset och anslutningspunkten. Inför etableringen behöver vi ansöka om ett ändringstillstånd enligt 11 kap. 9 § i miljöbalken, inför vilket vi genomför en samrådsperiod med allmänheten.

Samrådsprocessen

Just nu pågår den så kallade samrådsprocessen som utgör en viktig del i arbetet med ansökan. Under samrådet ges lokala och nationella myndigheter, kringliggande verksamheter, närboende och andra berörda intressenter möjlighet att få information om den ändrade verksamheten, ställa frågor och lämna synpunkter. Syftet med samrådet är att de frågor som är relevanta för närboende och samhället i övrigt ska samlas in och tas hänsyn till i den fortsatta tillståndsprocessen.

Ett samrådsunderlag har tagits fram och där framgår bland annat den ändrade verksamhetens omfattning, utformning, lokalisering och den förväntade miljöpåverkan.

Samrådsunderlaget kan du ladda ner här Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vill du lämna synpunkter?

Skicka dina synpunkter skriftligen via mejl till fanny.olofsson@m-solutions.se senast 16 juni 2024. Märk ämnesfältet med "Övik Energi kylvatten".

De synpunkter du lämnar kommer att ingå i en samrådsredogörelse. Namn och andra personuppgifter kommer inte att finnas med i de dokument som blir tillgängliga digitalt.

Samrådsredogörelsen kommer att lämnas till domstolen tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Handlingarna ingår i tillståndsansökan.
Efter att ansökan om tillstånd har lämnats till domstolen kommer du att få möjlighet att lämna synpunkter på hela ansökan. Detta sker när domstolen har kungjort ansökan. Synpunkterna lämnas till domstolen. Detta kommer troligen att ske under andra halvåret 2024.

Om du har frågor

Det går också bra att kontakta Fanny eller Mats på Marklund Solutions AB eller Rickard på Övik Energi AB om du har några frågor.