Vår miljöpåverkan

Ett av våra viktigaste uppdrag är att förbättra miljön i Örnsköldsvik. Med ett målinriktat och systematiskt förbättringsarbete optimerar vi vår produktion och testar nya lösningar för att minska klimatavtrycket och andra miljöpåverkande aspekter som företaget ger upphov till.

 

 

 

Resan mot klimatneutral

 

Ett av de fastslagna målen av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik är att ”Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara klimatneutral och energieffektiv år 2030.” Ett mål som Övik Energi har valt att utveckla än mer ambitiöst och redan till 2025 bidra till ett klimatneutralt samhälle. Läs mer om arbetet här.

 

 

Systematiskt miljöarbete

 

Övik Energi är certifierade enligt standarden ISO 14001, vilket är ett miljöledningssystem som hjälper till att underlätta ett systematiskt miljöarbete. I arbetet ingår att kontinuerligt utveckla och förbättra våra arbetsmetoder och processer och därigenom öka kunskap och delaktighet bland våra medarbetare. Under våren 2020 omcertifierades vi för ISO 14001. Läs mer här.

Våra miljöförbättringar

 

Ett av våra viktigaste uppdrag är att förbättra miljön i Örnsköldsvik med minskad klimatpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Vi arbetar aktivt med att minska våra utsläpp från el-, värme- och ångproduktion men även genom att utveckla klimatsmarta erbjudanden och tjänster som underlättar för öviksborna att göra hållbara val i vardagen. Vi bidrar i omställningen till fossilfria transporter genom att till exempel ta fram laddinfrastruktur till våra kunder. Vi säljer förnybar el och vi hjälper företag, fastighetsägare och privatpersoner att effektivisera energianvändningen genom att tillhandahålla olika verktyg för att följa upp, analysera, kontrollera och sammanställa energianvändningen i fastigheter.

 

En resurseffektiv produktion

 

Vi har effektiv energiproduktion, framförallt i vår största anläggning Hörneborgsverket. Där har vi samtidig produktion av både el och värme, så kallad kraftvärme, och vi producerar även processånga. I anläggningens rökgaskondensering återvinner vi dessutom värmen från rökgaserna till produktion av fjärrvärme. Detta gör att anläggningen blir väldigt resurseffektiv. I huvudsak eldar vi med restprodukter från skogsindustrin, såsom bark, bioharts, kvistmassa och spån. 2021 var 85,2 % (2020: 86,6 %) av bränslet sådana restprodukter.

 

Närproducerad energi

 

Den långsiktiga strategin att anskaffa bränslen från närområdet till våra produktionsanläggningar står oförändrat fast. Eftersom de fasta biobränslena utgörs i huvudsak av restprodukter från annan industriell verksamhet är det viktigt att ur ett cirkulärt perspektiv nyttja denna lokala resurs. Det möjliggör också korta transporter vilket är effektivt ur både ekonomisk och ekologisk synvinkel. Efter ett par år med sämre tillgång i närområdet, orsakad av 2018 års bristsituation, har hela 99,6 % (2020, 99,8%) kunnat anskaffas inom en radie på 15 mil under 2021. Detta trots att förbrukningen varit drygt 40 % högre än 2020 till följd av högre energileveranser. Ett kallare väder överlag har givit ett större fjärrvärmebehov och högre elpriser har motiverat större elproduktion. Även våra industrikunder som tar processånga har haft ett bättre år med större behov.

 

FN:s globala mål

 

Övik Energis verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Av dessa 17 har vi valt ut sex specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Övik Energi. Nedan beskrivs hur vi övergripande jobbar för att nå målen utifrån ett miljömässigt perspektiv. Läs mer om om målen nedan:

 • 07 Hallbar Energi For Alla

  Hållbar energi för alla

  Målet innebär att till 2030 säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

 • 09 Hallbar Industri Innovationer Och Infrastruktur

  Hållbara industrier, innovationer och infrastruktur

  Målet innebär att till 2030 ska det finnas tillgång till hållbar infrastruktur och att den vetenskapliga forskningen och industrins tekniska kapacitet ska förbättras.

 • 11 Hallbara Stader Och Samhallen

  Hållbara städer och samhällen

  Målet innebär att till 2030 ska städer och bosättningar vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

 • 12 Hallbar Konsumtion Och Produktion

  Hållbar konsumtion och produktion

  Målet innebär att vi till 2030 ska nyttja resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt användande av produkter.

 • 13 Bekampa Klimatforandringarna

  Bekämpa klimatförändringarna

  Målet innebär att vi till 2030 ska begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

 • 15 Ekosystem

  Ekosystem och biologisk mångfald

  Målet innebär att vi till 2030 ska skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar och hejda förlusten av biologisk mångfald.