Övik Energi

Vår miljöpåverkan

Ett av våra viktigaste uppdrag är att förbättra miljön i Örnsköldsvik. Med ett målinriktat och systematiskt förbättringsarbete optimerar vi vår produktion och testar nya lösningar för att minska klimatavtrycket och andra miljöpåverkande aspekter som företaget ger upphov till.

Våra miljöförbättringar

Ett av våra viktigaste uppdrag är att förbättra miljön i Örnsköldsvik med minskad klimatpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Vi arbetar aktivt med att minska våra utsläpp från el-, värme- och ångproduktion men även genom att utveckla klimatsmarta erbjudanden och tjänster som underlättar för öviksborna att göra hållbara val i vardagen. Vi bidrar i omställningen till fossilfria transporter genom att till exempel ta fram laddinfrastruktur till våra kunder. Vi säljer förnybar el och vi hjälper företag, fastighetsägare och privatpersoner att effektivisera energianvändningen genom att tillhandahålla olika verktyg för att följa upp, analysera, kontrollera och sammanställa energianvändningen i fastigheter.

En resurseffektiv produktion

Vi har effektiv energiproduktion, framförallt i vår största anläggning som är vårt kraftvärmeverk precis intill Öviksfjärden. Där har vi samtidig produktion av både el och värme, så kallad kraftvärme, och vi producerar även processånga. I anläggningens rökgaskondensering återvinner vi dessutom värmen från rökgaserna till produktion av fjärrvärme. Detta gör att anläggningen blir väldigt resurseffektiv. I huvudsak eldar vi med restprodukter från skogsindustrin, såsom bark, bioharts, kvistmassa och spån. 2021 var 85,2 % (2020: 86,6 %) av bränslet sådana restprodukter.

Närproducerad energi

Den långsiktiga strategin att anskaffa bränslen från närområdet till våra produktionsanläggningar står oförändrat fast. Eftersom de fasta biobränslena utgörs i huvudsak av restprodukter från annan industriell verksamhet är det viktigt att ur ett cirkulärt perspektiv nyttja denna lokala resurs. Det möjliggör också korta transporter vilket är effektivt ur både ekonomisk och ekologisk synvinkel. Efter ett par år med sämre tillgång i närområdet, orsakad av 2018 års bristsituation, har hela 99,6 % (2020, 99,8%) kunnat anskaffas inom en radie på 15 mil under 2021. Detta trots att förbrukningen varit drygt 40 % högre än 2020 till följd av högre energileveranser. Ett kallare väder överlag har givit ett större fjärrvärmebehov och högre elpriser har motiverat större elproduktion. Även våra industrikunder som tar processånga har haft ett bättre år med större behov.

Hållbara biobränslen

De biobränslen som eldas vid Övik Energis förbränningsanläggningar för produktion av el, fjärrvärme och ånga innehåller hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Hållbarhetsregelverket innebär att det längs hela produktionskedjan, från odling av biomassa till användning av bioenergi, ska kunna styrkas att ett antal hållbarhetskriterier är uppfyllda för att biobränslen ska vara hållbara.

Under år 2022 har Övik Energi uteslutande använt biobränslen som är klassade som hållbara och har sitt ursprung i Sverige. Fördelningen av de biobränslesortiment som använts för produktion av el respektive fjärrvärme och ånga redovisas nedan.

Bränslen till elproduktion

Kategori

Mängd (MWh)

Andel (%)

Råvara

Bark

30 843

49,7

Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk

Flis

8 696

14,0

Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk

Sågspån

21 737

35,0

Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk

Övrigt fast

390

0,6

Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk

Biogas

361

0,6

Annan restprodukt eller avfall

Totalt

62 028Bränslen till produktion av fjärrvärme och ånga

Kategori

Mängd (MWh)

Andel (%)

Råvara

Bark

275 559

48,7

Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk

Flis

77 691

13,7

Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk

Sågspån

194 205

34,3

Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk

Övrigt fast

3 486

0,6

Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk

Biogas

3 228

0,6

Annan restprodukt eller avfall

Övrigt flytande

11 335

2,0

Avfallslut från tillverkning av massa av ved

Totalt

56 5504


 


Resan mot klimatneutral

Ett av de fastslagna målen av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik är att ”Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara klimatneutral och energieffektiv år 2030.” Ett mål som Övik Energi har valt att utveckla än mer ambitiöst och redan till 2025 bidra till ett klimatneutralt samhälle.

Läs mer om arbetet

FN:s globala mål

Övik Energis verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Av dessa 17 har vi valt ut sex specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Övik Energi. Läs hur vi övergripande jobbar för att nå målen utifrån ett miljömässigt perspektiv.

Läs mer om målen

Vy över Örnsköldsviks stad

Systematiskt miljöarbete

Övik Energi är certifierade enligt standarden ISO 14001, vilket är ett miljöledningssystem som hjälper till att underlätta ett systematiskt miljöarbete. I arbetet ingår att kontinuerligt utveckla och förbättra våra arbetsmetoder och processer och därigenom öka kunskap och delaktighet bland våra medarbetare. Under våren 2020 omcertifierades vi för ISO 14001.