Vår miljöpåverkan

Som energibolag har vår verksamheten ofrånkomligt en betydande miljöpåverkan. Läs mer om vår resa mot att blir klimatneutrala och vårt arbete med miljöförbättring.

 

Miljöpåverkan från vår verksamhet kommer huvudsakligen från material- och råvaruanvändning vid energiproduktion, distribution och indirekt vid slutanvändning hos kund samt från transporter. Vi mäter kontinuerligt direkta utsläpp till luft och klimatpåverkan från produktionen av el, värme, ånga och kyla. Med ett målinriktat och systematiskt förbättringsarbete optimerar vi vår produktion och testar nya lösningar för att minska klimatavtrycket och andra miljöpåverkande aspekter som företaget ger upphov till.

 

 

Resan mot klimatneutral

 

Ett av de fastslagna målen av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks är att ”Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara klimatneutral och energieffektiva år 2030.” Ett mål som Övik Energi har valt att utveckla än mer ambitiöst och redan till 2025 bidra till ett klimatneutralt samhälle.

Övik Energi beslutade under 2019 att kartlägga våra utsläpp med utgångspunkt i GHG*-protokollets rapporteringskategorier. Efter dialog inom den politiska sfären, förvaltningsledning och bolagsledning så togs beslutet att hela kommunkoncernen skulle följa efter. 

Under 2021 ska samtliga inom kommunkoncernen för första gången redovisa sina utsläpp på likadant sätt.

Scope 1: Direkta utsläpp från vår verksamhet, vilket är utsläpp som uppstår vid produktion av värme, el och kyla samt utsläpp från våra egna fordon.
Scope 2: Indirekta utsläpp från vår användning av el.
Scope 3: Indirekta utsläpp från produktion och transport av bränslen, liksom tjänsteresor et cetera.

*The Greenhouse Gas Protocol, utvecklat av World Resources Institute och World Business Council on Sustainable Development som en global standard för mätning och rapportering av växthusgasutsläpp. Protokollet omfattar de sex växthusgaserna som identifieras i Kyotoprotokollet. Dessa räknas om till och redovisas i koldioxidekvivalenter.

 

Systematiskt miljöarbete

 

Ett systematiskt miljöarbete underlättas av ett miljöledningssystem och Övik Energi är certifierade enligt standarden ISO 14001. I arbetet ingår att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetsmetoder och våra processer och därigenom öka kunskap och delaktighet bland våra medarbetare. Under våren 2020 omcertifierades vi för ISO 14001. Läs mer här.

Våra miljöförbättringar

 

Ett av våra viktigaste uppdrag är att förbättra miljön i Örnsköldsvik med minskad klimatpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Vi arbetar aktivt med att minska våra utsläpp från el- värme- och ångproduktion men även genom att utveckla klimatsmarta erbjudanden och tjänster som underlättar för Öviksborna att göra hållbara val i vardagen. Vi bidrar i omställningen till fossilfria transporter genom att till exempel ta fram laddinfrastruktur till våra kunder. Vi säljer förnybar el och vi hjälper företag, fastighetsägare och privatpersoner att effektivisera energianvändningen genom att tillhandahålla hålla olika verktyg för att följa upp, analysera, kontrollera och sammanställa energianvändningen i fastigheter.

 

Askan blir användbar

 

Konsumtion av material är nödvändig för att underhålla och utveckla vårt energisystem, men det innebär också klimatpåverkan från produktion av komponenter och avfall. Vi har hittat ett användningsområde för våra största restströmmar, “bottenaska” och “flygaska”. Ingen aska går till deponi utan nyttiggörs som konstruktionsmaterial. Under 2020 har aska från Hörneborgsverket används till sluttäckning av en deponi samt byggande av väg. För att se till så att askan nyttiggörs på bästa sätt har vi ett avtal med en entreprenör. De är en av Sveriges största aktörer på att utveckla och hitta innovativa lösningar för att nyttiggöra restprodukter som en resurs. När det gäller våra övriga avfall från verksamheten har vi ett samarbete med en annan entreprenör. De ser till att i princip allt vårt avfall nyttiggörs på något sätt. Spilloljor kan regenereras och blir till ny olja, metaller, elektronik, kablar och emballage återvinns och övriga fraktioner går till energiutvinning (förbränning). Det är endast de fraktioner som idag inte finns någon återvinning eller återanvändningsmöjlighet som går till deponi. Detta kan till exempel vara förorenad jord, isolering och glas.

 

En resurseffektiv produktion

 

Vi har effektiv energiproduktion, framförallt i vår största anläggning Hörneborgsverket. Där har vi samtidig produktion av både el och värme, så kallad kraftvärme, och vi producerar även processånga. I anläggningens rökgaskondensering återvinner vi dessutom värmen från rökgaserna till produktion av fjärrvärme. Detta gör att anläggningen blir väldigt resurseffektiv. I huvudsak eldar vi med restprodukter från skogsindustrin, såsom bark, bioharts, kvistmassa och spån. 2020 var 86,6 % (2019: 81,8 %) av bränslet sådana restprodukter.

 

Utsläpp av växthusgaser

 

Rökgaserna från våra förbränningsanläggningar utgörs i huvudsak av koldioxid och vattenånga. Vid förbränning bildas även stoft, svaveldioxider och kväveoxider (NOx). Kväveoxider bidrar bland annat till försurning, övergödning och försämrad luftkvalitet. De fossila koldioxidutsläpp från våra förbränningsanläggningar, som kommer från användning av eldningsolja och torv, uppgick under 2020 till 30 086 ton, vilket är en stor minskning jämfört med den två senaste åren då koldioxidutsläppen legat rätt konstant kring 55 000 ton. En orsak till detta är en bland annat en följd av vårt beslut att minska torveldning. Temperaturer över genomsnittet under årets kalla månader har medfört lägre produktion av fjärrvärme. Historiskt låga spotpriser på el har under perioder gjort elproduktionen olönsam och våra turbiner har därför stängts till och från. Slutligen har coronapandemin negativt påverkat industrikundernas leveransvolymer och således behov av processånga till sin produktion. Allt sammantaget har inneburit att vi även byggt onormalt stora lager av fasta biobränslen. Detta temporära överskott kommer att successivt förbrukas under det närmaste året. 

 

Åtgärder för att minska NOx

 

Under 2020 har vi fortsatt arbetet med att minska kväveoxidutsläppen från vår största produktionsenhet Hörneborgsverket, som står för 90 % av våra totala NOx-utsläpp. Bland annat genom fortsatt optimering av vårt SNCR-system*. Genom att ständigt analysera utfall och förbättra regleringen av de komponenter i processen som påverkar uppkomsten av NOx i förbränningen; bränsle, luft, ammoniak, temperatur kan utsläppen minimeras. Ett resultat av vårt optimeringsarbete är att Hörneborgsverkets utsläpp fortfarande är lägre än den genomsnittliga förbränningsanläggningen i landet, vilket också ger oss ekonomisk återbäring.

 

Närproducerad energi

 

Den långsiktiga strategin att anskaffa bränslen från närområdet till våra produktionsanläggningar står oförändrat fast. Eftersom de fasta biobränslena utgörs i huvudsak av restprodukter från annan industriell verksamhet är det viktigt att ur ett cirkulärt perspektiv nyttja denna lokala resurs. Det möjliggör också korta transporter vilket är effektivt ur både ekonomisk och ekologisk synvinkel. Efter ett par år med sämre tillgång i närområdet, orsakad av 2018 års bristsituation, har hela 99,8 % (2019, 93,8 %) kunnat anskaffas inom en radie på 15 mil under 2020.

 

FN:s globala mål

 

Övik Energis verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Av dessa 17 har vi valt ut sex specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Övik Energi. Nedan beskrivs hur vi övergripande jobbar för att nå målen utifrån ett miljömässigt perspektiv. Läs mer om om målen nedan:

 • 07 Hallbar Energi For Alla

  Hållbar energi för alla

  Målet innebär att till 2030 säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

 • 09 Hallbar Industri Innovationer Och Infrastruktur

  Hållbara industrier, innovationer och infrastruktur

  Målet innebär att till 2030 ska det finnas tillgång till hållbar infrastruktur och att den vetenskapliga forskningen och industrins tekniska kapacitet ska förbättras.

 • 11 Hallbara Stader Och Samhallen

  Hållbara städer och samhällen

  Målet innebär att till 2030 ska städer och bosättningar vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

 • 12 Hallbar Konsumtion Och Produktion

  Hållbar konsumtion och produktion

  Målet innebär att vi till 2030 ska nyttja resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt användande av produkter.

 • 13 Bekampa Klimatforandringarna

  Bekämpa klimatförändringarna

  Målet innebär att vi till 2030 ska begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

 • 15 Ekosystem

  Ekosystem och biologisk mångfald

  Målet innebär att vi till 2030 ska skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar och hejda förlusten av biologisk mångfald.