Övik Energi
Vy öviksfjärden in mot Örnskldsvik

Hållbar tillväxt

Ekonomisk stabilitet skapar långsiktig uthållighet och ger oss förutsättningar att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt.

Som kommunägt energibolag har vi ett stort ansvar att underhålla en viktig infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling. Genom att tillgodose behoven hos våra kunder och ägare såväl som kommunens invånare skapar vi affärsmässig samhällsnytta.

Hållbara investeringar

Under 2021 har vi investerat 105,7 mnkr (107,2 mnkr 2020) i anläggningar för energiproduktion, el- och fibernät. Knappt hälften av investerade medel innebär utbyggd kapacitet eller effektivitetshöjande åtgärder. De flesta av våra anläggningar har en lång livslängd, upp till 50 år, vilket innebär att ett investeringsbeslut idag får en påverkan under lång tid. Eftersom vi tycker att det viktigt att en investering är hållbar över tid blir varje enskilt investeringsbeslut en kombination av ekonomiska, sociala och miljömässiga ställningstaganden.

Under 2021 har 46 mnkr investerats i fibernätet, varav 30 mnkr på landsbygd. Av dessa har 30 mnkr finansierats med statliga och kommunala bidrag. Efter flera års utbyggnad av fibernätet, framför allt i landsbygdsområden, kommer
ett fortsatt behov av nätunderhåll och prestandahöjningar att krävas. Under pandemin upptäckte vi onlinemöten, företag satsar på uppkopplade produkter och samhället effektiveras när billig och smart teknik kopplas upp i vad som brukar benämnas Internet of things, vilket möjliggörs av ett väl utbyggt fibernät med god prestanda. Energibranschen är en kapitalintensiv verksamhet som kräver stora, kontinuerliga investeringar för att bibehålla kvalitet och leveranssäkerhet.

Våra produktionsanläggningar för energi med tillhörande infrastruktur omfattas därför av ett långsiktigt reinvesteringsprogram. Under 2021 har delar av luftförvärmaren i vårt kraftvärmeverks panna bytts ut, vilket beräknas förbättra pannans verkningsgrad något. Detta sker genom att de varma rökgaserna från pannan värmer upp förvärmaren, som i sin tur värmer den förbränningsluft som används i pannan. Rätt temperatur på förbränningsluften ger minskad energiförlust. Genom avancerad diagnostik har skador på distributionsnätet för fjärrvärme identifierats och åtgärdats. Insatser som förebygger driftstörningar och kostsamt avhjälpande underhåll.

Digitaliseringen möjliggör både förbättrad effektivitet och ökad kundnytta när nya tjänster och produkter skapas. För att möjliggöra denna omställning pågår sedan ett par år tillbaka en omfattande modernisering av de el- och värmemätare som sitter hos våra kunder med tillhörande mätinsamlingssystem. Tillgången på elektricitet är en självklarhet i vårt moderna samhälle vilket kräver ett robust och säkert distributionsnät. Varje år satsas cirka 20 mnkr i att bibehålla och förbättra elnätets prestanda. Äldre och uttjänta kabelförband byts ut och nätstationer förses med den senaste tekniken. Gatubelysningsnätet står inför stora reinvesteringsbehov och under 2021 har bland annat 150 ljuspunkter i Husum ersatts med nya.