Hållbar tillväxt

Finansiell stabilitet skapar långsiktig uthållighet och ger oss förutsättningar att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt.

Som kommunägt energibolag har vi ett stort ansvar att underhålla en viktig infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling. Genom att tillgodose behoven hos våra kunder och ägare såväl som kommunens invånare skapar vi affärsmässig samhällsnytta.

 

Hållbara investeringar


Under året har vi investerat 107,2 mnkr (106,9 mnkr 2019) i anläggningar för energiproduktion, el- och fibernät. Drygt två tredjedelar av investerade medel innebär utbyggd kapacitet eller effektivitetsvinster. Våra anläggningar har ofta en lång livslängd, upp till 50 år, vilket innebär att ett investeringsbeslut får en påverkan lång tid framåt. Eftersom vi tycker att det viktigt att en investering är hållbar över tid blir varje enskilt investeringsbeslut en kombination av ekonomiska, sociala och miljömässiga överväganden. Under året har 65 mnkr investerats i fibernätet, varav 40 mnkr på landsbygd. Av dessa har 26 mnkr finansierats med statliga och kommunala bidrag. Det nationella bredbandsmålet att 98 procent av landets befolkning ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 1 Gbit/s senast 2025 har skapat en febril aktivitet som emellanåt har bidragit till flaskhalsar på marknaden.

Den ökade användningen av fibernätet kräver ständiga prestandahöjningar för att möta efterfrågan när distansarbete, nya välfärdstjänster och alltmer i vårt samhälle blir uppkopplat. Energibranschen är en kapitalintensiv verksamhet som kräver stora, kontinuerliga investeringar för att bibehålla kvalitet och leveranssäkerhet. Våra produktionsanläggningar för energi med tillhörande infrastruktur omfattas därför av ett långsiktigt reinvesteringsprogram. Ett exempel från det senaste året är att Hörneborgsverkets pumpar, kompressorer, askskruvar och asktransportör fått ett nytt och slutet kylsystem. Det slutna kylsystemet har en jämnare vattentemperatur och en bättre vattenkvalitet, vilket minskar slitage och korrosion, jämfört med tidigare kylsystem. Även satsningar som innebär förbättrad arbetsmiljö och ökad tillgänglighet genomförs kontinuerligt. Ett omfattande projekt med att byta ut samtliga el- och fjärrvärmemätare har inletts.

Nya moderna mätare och tillhörande system kommer att effektivisera mätinsamlingen och skapa kundnytta när ny funktionalitet möjliggör nya tjänster och produkter. Elnätet som är en viktig infrastruktur i vårt samhälle är även det föremål för ett omfattande reinvesteringsprogram. Gatubelysningen moderniseras, kabelskåp byts ut och nätstationer får ny teknik. En av våra fördelningsstationer har under året utrustats med ett nytt ställverk, vilket bidragit till en förbättrad person och driftsäkerhet.