Övik Energi
Liten tjej läser bok med ficklampa i en koja inomhus.

Vad händer vid ett avbrott?

Om du som elanvändare hos oss är utan el längre än 12 timmar får du 1000 kronor och uppåt i ersättning, beroende på hur lång tid avbrottet har pågått, se tabell nedan. Ett avbrott anses avhjälpt när du har haft el i två timmar eller mer. Får du ett nytt avbrott efter det så påbörjas 12 nya timmar.

När gäller avbrottsersättning?

Du som kund har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbrutits helt under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst 12 timmar. För vissa avbrott gäller att Övik Energi Nät AB får kännedom om avbrottet först när någon kund gör en felanmälan. Så kan vara fallet när ingen elanvändare har reklamerat ett långvarigt avbrott och den tekniska utrustningen inte heller har visat förekomsten av en sådan. Ett exempel på det är när det efter en längre tid framkommer att det varit elavbrott i ett litet antal ensligt belagda fritidshus. Anspråk på ersättning måste du göra inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Exempel 1

Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 13 timmar.

Exempel 2

Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 1 timme för att sedan försvinna i ytterligare 4 timmar. Efter de 4 timmarna återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 18 timmar.

När gäller inte avbrottsersättning?

Du har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på din egen försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet. Vi betalar heller inte ut ersättning om avbrottet ligger utanför kontrollansvaret eller om avbrottet beror på fel i stamnätet. Ersättning betalas inte ut till elanvändare som inte var inkopplade då elavbrottet påbörjades.

När betalas avbrottsersättningen ut?

Avbrottsersättningen ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål, dock aldrig mer än sex månader från utgången av den månad då Övik Energi Nät AB fick eller borde fått kännedom om avbrottet. Om utbetalning inte sker i rätt tid skall Övik Energi Nät AB betala dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen (1975:635). Avbrottsersättningen betalas ut i första hand genom att vi gör ett avdrag på någon eller några av dina kommande elnätsfakturor.

Skadestånd

I vissa fall kan Övik Energi Nät bli skadeståndsskyldiga om det i samband med ett elavbrott skulle uppstå skador hos dig. Mer information om skadestånd finns att läsa under Skadeståndsersättning.

Jämkning

Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas. Antigen om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker. Det är nätföretaget som beslutar om jämkning ska ske.

Vägledning

Om du som kund vill få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller kommunal konsumentvägledare. Om du inte är nöjd med ett beslut om ersättning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol.

Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppets storlek beror på avbrottsperiodens längd och elanvändarens beräknade årliga nätkostnad. Se tabellen nedan.

Ersättningsbelopp vid avbrottsersättning

Avbrottsperiod i timmarAvbrottsperiod i dygnErsättning i % av beräknad årlig nätkostnadMinimibelopp i kronor*
 12 – 24 timmar>0,5 dygn12,50%1 200
 24 – 48 timmar>1 dygn37,50%2 400
 48 – 72 timmar>2 dygn62,50%3 600
 72 – 96 timmar>3 dygn87,50%4 800
 96 – 120 timmar>4 dygn112,50%6 000
 120 – 144 timmar>5 dygn137,50%7 200
 144 – 168 timmar>6 dygn162,50%8 400
 168 – 192 timmar>7 dygn187,50%9 600
 192 – 216 timmar>8 dygn212,50%10 800
 216 – 240 timmar>9 dygn237,50%12 000
 240 – 264 timmar>10 dygn262,50%13 200
 264 – 288 timmar>11 dygn287,50%14 400
Mer än 288 timmar>12 dygn300,00%15 600

* Den maximala ersättningen är 300 procent av den beräknade årliga nätkostnaden.

Får du strömavbrott hemma ska du först kontrollera om felet finns i ditt hus. Kontrollera att säkringarna i proppskåpet är hela, att jordfelsbrytaren inte löst ut och se efter om det lyser hos grannarna.

Tips! Ibland åker inte den färgade brickan i botten på porslinssäkringarna ut ordentligt. För att vara på den säkra sidan, prova byta ut säkringarna för att kontrollera. Ett ytterligare bra tips är att lära sig sitt egna elsystem i hemmet. Om du redan på förhand vet vilka säkringar som leder till vilka apparater så underlättar det felsökningen.

Om du inte hittar någon orsak till strömavbrottet hemma är nästa steg att se om det är publicerad något på vår driftinformation.

Vår beredskapsstyrka är i tjänst årets alla timmar och jobbar alltid så fort de kan med felavhjälpning, men skulle avbrottet pågå under en längre tid har du rätt till avbrottsersättning.

Felanmälan

Om strömavbrottet inte blir avhjälpt av våra tips ovan, och det inte finns någon driftinformation här på ovikenergi.se hittar du information om hur du gör en felanmälan här.

Du kan ha rätt till skadestånd från Övik Energi Nät om du har drabbats av skador på grund av elavbrott. Det är avbrottets orsak som avgör om du har rätt till skadestånd och du måste kunna bevisa de skador du lidit på grund av elavbrottet.

Rätten till skadestånd regleras i ellagen och i skadeståndslagen. Bestämmelser om skadestånd finns även i de allmänna avtalsvillkoren.

Avbrottsersättning påverkar inte din rätt att begära skadestånd för eventuella skador i samband med elavbrott. Avbrottsersättning kommer räknas av från skadestånd som utbetalas för samma elavbrott.

När har jag rätt till skadestånd?

Rätten till skadestånd gäller främst när vi som elnätsföretag på något sätt varit försumliga, vårdslösa eller när elkvalitén inte uppfyllt de krav som regleras i ellagen. Du som elnätskund är skyldig att vidta åtgärder för att begränsa skadan, till exempel hålla kyl och frys stängda. Du måste kräva skadestånd inom två år från det att skadan inträffade för att inte förlora din rätt till ersättning för skada orsakad av el eller skada till följd av avbrott. Du har inte rätt till ersättning för skada i samband med ett elavbrott om skadan beror på din egen försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet.

Hur begär jag skadestånd?

För att begära skadestånd gör du en skriftlig anmälan till vår kundservice via mejl till kundservice@ovikenergi.se eller på nedanstående adress:

Övik Energi Nät AB
Box 11
891 21 Örnsköldsvik

Bifoga i din anmälan kopior av kvitton och andra handlingar som styrker dina krav.