Hållbar konsumtion och produktion

Målet innebär att vi till 2030 ska nyttja resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt användande av produkter.

Logga för Förenta nationernas tolfte hållbarhetsmål - Hållbar konsumtion och produktion

Det pågår kontinuerligt ett arbete med att öka resurseffektiviteten i våra produktionsanläggningar. Ett mål är att verkningsgraden på Hörneborgsverket och dess nät ska öka från 89,5 % 2018 till minst 92 % 2024. En del i arbetet är att vi genom vår rökgaskondensering tar reda på värmen i rökgaserna. Vi tittar på hela livscykeln vid större upphandlingar, dvs. att vi utvärderar med hänsyn till driftsfasen och hur produkten kan tas om hand efter dess livslängd. I princip allt av verksamhetens avfall nyttiggörs på något sätt. Våra största restströmmar, “bottenaska” och “flygaska” nyttiggörs som konstruktionsmaterial istället för att läggas på deponi. Spilloljor regenereras och blir till ny olja. Metaller, elektronik, kablar och emballage återvinns och övriga fraktioner går till energiutvinning (förbränning). 

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande