Hållbara städer och samhällen

Målet innebär att till 2030 ska städer och bosättningar vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Logga för Förenta nationernas elfte hållbarhetsmål - Hållbara städer och samhällen

Våra produktionsanläggningar ger upphov till utsläpp till luften, men bidrar samtidigt till minskade utsläpp hos många privata och företagskunder runtomkring i staden. Vi investerar i el/elhybridbilar för vår egen verksamhet och jobbar aktivt med att kunna erbjuda våra kunder smarta laddlösningar.

---------------------------------

MÅL 4

Hållbar konsumption och produktion

Målet innebär att vi till 2030 ska nyttja resurser bättre, minska
mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt
användande av produkter.

Det pågår kontinuerligt ett arbete med att öka resurseffektiviteten i våra produktionsanläggningar. Ett mål är att verkningsgraden på Hörneborgsverket och dess nät ska öka från 89,5 % 2018 till minst 91 % 2021. En del i arbetet är att vi genom vår rökgaskondenseringen och tar reda på värmen i rökgaserna. Vi tittar på hela livscykeln vid större upphandlingar, dvs. att vi utvärderar med hänsyn till driftsfasen och hur produkten kan tas om hand efter dess livslängd. I princip allt av verksamhetens avfall nyttiggörs på något sätt. Våra största restströmmar, “bottenaska” och “flygaska” nyttiggörs som konstruktionsmaterial istället för att läggas på deponi. Spilloljor regenereras och blir till ny olja, metaller, elektronik, kablar och emballage återvinns och övriga fraktioner går till energiutvinning (förbränning). 

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundtjänst står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande