Vårt jämställdhetsarbete

Ordmoln om jämställdhet

Riktlinje för likabehandling är en ny, gemensam riktlinje som arbetats fram tillsammans med de övriga kommunala bolagen.

Syftet med riktlinjen är att visa att arbetet med jämställdhet, jämlikhet, mångfald och mänskliga rättigheter ska ingå som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och med konkreta åtgärder. Likabehandling för oss innebär att alla människor ska ha lika eller likvärdiga möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund eller inte.

Riktlinjen behandlar arbetsförhållanden, sexuella trakasserier, rekrytering, löner samt utbildning och kompetensutveckling, föräldraskap och förvärvsarbete samt likabehandling tillsammans med kunder och samhälle. Under hösten 2021 skickades en enkät ut till samtliga kvinnor i de kommunala bolagen i syfte att undersöka jargong och eventuell förekomst av indirekt diskriminering. Vi tog hjälp av en student från personalvetarprogrammet vid Umeå universitet som gjorde sin praktik hos Miva under perioden, och tog utgångspunkt i aktuell genusforskning. Enkäten var anonym och metoden för undersökningen var kvantitativ med kvalitativa inslag och bestod av flervals- och frisvarsfrågor. Vi kommer att arbeta vidare med resultatet och analys av enkäten under kommande år.

Företagsgemensam jämställdhetsföreläsning

Under vår APT i juni 2021 fick vi ta del av en föreläsning med syfte att inspirera, sprida kunskap och ge uppmuntran till alla att själva medverka till en mer inkluderande arbetsmiljö. Föredragshållaren var Ami Hemviken, en flitigt anlitad föreläsare inom kommunikation, retorik och ledarskap. I sitt föredrag lyfte hon vikten av att reflektera över sitt eget beteende, hur man agerar och uttrycker sig, och hur det kan uppfattas av andra. Föreläsningen var interaktiv och vi gavs möjlighet att reflektera tillsammans i grupparbeten. Vi fick också svara på en mentometerfråga där resultatet blev ett positivt och framåtsyftande ordmoln. Föredraget var lärorikt och tankeväckande. Och det är tydligt att jämställdhet måste tas upp med jämna mellanrum, för att hålla frågorna levande.

Objektiv rekrytering

Under sen höst 2021 genomfördes en rekryteringsutbildning för samtliga chefer och HR med fokus på objektivitet. Utbildningen behandlade teori bakom kompetensbaserad intervjuteknik, de vanligaste fallgroparna och validering som varvades med praktiska övningar i grupp. Syftet med utbildningen var dels att bli medveten om fördomar och hur dessa påverkar oss i en rekryteringssituation, men också att få praktiska verktyg för att vässa oss i rekryteringssammanhang.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande