Människor gör det möjligt

Vi är ett företag med höga hållbarhetsambitioner och för att nå våra mål är engagerade och motiverade medarbetare en mycket viktig faktor. Vi vill skapa och utveckla en hållbar arbetsplats där alla känner sig välkomna och värdefulla.

 

 

Övik Energis verksamhet är beroende av många olika leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners. Våra strategiska leverantörer och entreprenörer förser oss med varor och tjänster som säkerställer verksamhetens drift, underhåll och utbyggnad.

Sammantaget beställdes det under 2020 varor och tjänster för motsvarande 499 miljoner kronor från 685 leverantörer. Motsvarande siffror för 2019 var 623 miljoner och 720 leverantörer. Vid all upphandling är målet att trygga försörjningen av varor och tjänster på kort och lång sikt där hållbar utveckling är en naturlig del. Under 2020 antog vi en ny uppförandekod för Övik Energi. Den är baserad på FN:s Global Compacts vägledande principer och består av fyra delar: Affärsprinciper, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Vi ställer tydliga krav på leverantörerna att leva upp till vår uppförandekod och den gäller för såväl leverantörer som för underleverantörer och beskriver även hur avvikelser och granskning hanteras. Vid val av leverantörer beaktas även yrkesmässig kompetens, kvalitet, kapacitet och erfarenhet. Vi gör alltid en utvärdering och riskbedömning vid leverantörsval.

 

 

Övik Energi förväntar sig att leverantören sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till miljörisker och miljöpåverkan och agerar utifrån en försiktighetsprincip samt har ett livscykelperspektiv i sin affärsverksamhet. Varor och tjänster ska väljas utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. En miljöbedömning genomförs av de leverantörer vi räknar som strategiska. Hit hör leverantörer av bränsle, entreprenader, maskinutrustning, kemikalier och transporttjänster. Som ett kommunalt energibolag omfattas även delar av våra upphandlingar av lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. Uppmärksammade av Inköpsrådet Hösten 2020 uppmärksammades vi av Inköpsrådet som är en plattform för kunskapsutbyte inom offentlig upphandling och inköp, kring vår utvärderingsmodell för viktiga leverantörer. Vår inköpschef Åke Andersson är en av dem som infört en modell där leverantörer inom fyra strategiskt viktga områden utvärderas systematiskt. Leverantörerna ombeds fylla i ett formulär med frågor inom olika värderingsområden och vi gör detsamma inom Övik Energi. En gång per år sker ett uppföljningsmöte tillsammans med leverantören där vi diskuterar betygsättningen och jämför den med den som vi gjort. Utvärderingsdokumentet är ett levande dokument som förändras i takt med att kraven ändras, exempelvis har fokus på miljömässig och social hållbarhet ökat.

 

 

Uppförandekod

Vi upprättar en uppförandekod för leverantörer och underleverantörer som utgår ifrån FN:s Global Compact, tio grundläggande principer som är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och antikorruption. 

Övik Energi - Uppförandekod (SE)     Övik Energi - Code of conduct (ENG)

 

Övik Energi som arbetsplats


Vi är en av kommunens större arbetsgivare, med målet att vara en attraktiv och ansvarstagande arbetsplats för såväl dagens som morgondagens medarbetare.

Vi jobbar utifrån öppenhet, respekt, engagemang och tydlighet. Vi vill vara ett dynamiskt och nytänkande företag med modiga och kompetenta medarbetare. Hos oss jobbar människor med många olika yrkeskompetenser. Under 2020 hade Övik Energi 134 anställda, varav 39 kvinnor och 95 män. Medelåldern var 47,6 år. Företagsledningen består av åtta personer, varav tre kvinnor och fem män.

Vill du jobba hos oss?
Här hittar du våra lediga tjänster just nu!

 

 

Läs mer