Övik Energi

Människor gör det möjligt

Vi är ett företag med höga hållbarhetsambitioner och för att nå våra mål är engagerade och motiverade medarbetare en mycket viktig faktor. Vi vill skapa och utveckla en hållbar arbetsplats där alla känner sig välkomna och värdefulla.

Vi är ett företag med höga hållbarhetsambitioner och för att nå våra mål är engagerade och motiverade medarbetare en mycket viktig faktor. Vi vill skapa och utveckla en hållbar arbetsplats där alla känner sig välkomna och värdefulla.

Övik Energis verksamhet är beroende av många olika leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners. Tillsammans med dem säkerställer vi verksamhetens drift, underhåll och utbyggnad. Vi agerar i linje med rådande lagar och regler samt våra intressenters förväntningar på öppenhet och etik. Vi ställer samma krav på våra leverantörer som på oss själva. Sammantaget beställdes det under 2021 varor och tjänster för motsvarande 509 miljoner kronor från 565 leverantörer. Motsvarande siffror för 2020 var 499 miljoner och 685 leverantörer.

Vårt jämställdhetsarbete

Riktlinje för likabehandling är en ny, gemensam riktlinje som arbetats fram tillsammans med de övriga kommunala bolagen.

Läs mer om jämställdhetsarbetet

Säkerhet

Vi på Övik Energi har ett stort ansvar att förvalta. De tjänster och funktioner vi ansvarar för är i flera fall nödvändiga för ett fungerande samhälle.

Läs mer

Hållbar sponsring

Vi sponsrar föreningar som vill ta ansvar och göra skillnad för oss som bor i kommunen.

Goda exempel och riktlinjer

Våra leverantörer är viktiga partners när vi producerar och distribuerar elektricitet, värme, processånga, kyla och fiber till våra slutkunder. Vid val av leverantörer beaktas yrkesmässig kompetens, kvalitet, kapacitet och erfarenhet. Det utförs alltid en utvärdering och riskbedömning vid leverantörsval. Vid all upphandling är målet att trygga försörjningen av varor och tjänster på kort och lång sikt där hållbarhet är en naturlig del. Vi ställer en mängd olika krav vid våra upphandlingar för ekologisk och social hållbarhet, när det gäller förnybara drivmedel, farliga kemiska ämnen och goda arbetsvillkor.

Övik Energi förväntar sig att leverantören sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till miljörisker och miljöpåverkan och agerar utifrån en försiktighetsprincip samt har ett livscykelperspektiv i sin affärsverksamhet. Varor och tjänster ska väljas utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. En mer omfattande miljöbedömning genomförs av de leverantörer vi räknar som strategiska. Hit hör leverantörer av entreprenader, maskinutrustning, kemikalier och transporttjänster. Uppföljning av krav som ställs vid upphandling utförs kontinuerligt och när det gäller strategiska leverantörer utförs detta på ett mer omfattande och strukturerat sätt. Vi har även ett ansvar för mänskliga rättigheter i vår leverantörskedja. Genom våra sociala krav minimerar vi risken för brott mot mänskliga rättigheter i vår verksamhet. Genom vårt samhällsengagemang i Örnsköldsvik bidrar vi till bättre förutsättningar i vår kommun genom att skapa arbetstillfällen, utbildning, praktikplatser och genom sponsring.

Två medarbetare på Övik energi står utanför Hörneborgsverket och tittar in i kameran

Övik Energi som arbetsplats

Vi är en av kommunens större arbetsgivare, med målet att vara en attraktiv och ansvarstagande arbetsplats för såväl dagens som morgondagens medarbetare.

Vi jobbar utifrån öppenhet, respekt, engagemang och tydlighet. Vi vill vara ett dynamiskt och nytänkande företag med modiga och kompetenta medarbetare. Hos oss jobbar människor med många olika yrkeskompetenser. Under 2021 hade Övik Energi 132 anställda, varav 38 kvinnor och 94 män. Medelåldern var 46,6 år. Företagsledningen består av åtta personer, varav tre kvinnor och fem män. Vill du jobba hos oss?

Personer som står utanför Hörneborgsverket

Uppförandekod

Vi upprättar en uppförandekod för leverantörer och underleverantörer som utgår ifrån FN:s Global Compact, tio grundläggande principer som är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och antikorruption.