Klimatneutral verksamhet

Att begränsa klimatförändringarna är den enskilt största utmaningen vi har som samhälle. Omställningen till ett klimatneutralt samhälle och förmågan att skapa klimatsmarta lösningar kommer att prägla Övik Energis arbete under lång tid framöver. Även med mycket långtgående och snabba utsläppsreduktioner kommer vi som företag, och alla samhällen, att behöva anpassa oss till ett förändrat klimat.

Mål för klimatneutralitet

Övik Energi har en särskilt viktig roll i omställningen och har som målsättning att redan till 2025 bidra till ett klimatneutralt samhälle.

För att kunna uppnå målet om att bli klimatneutrala inom den egna verksamheten jobbar vi aktivt med att:

  • fasa ut torv som bränsle i kraftvärmeverket
  • fasa ut olja i våra produktionsanläggningar
  • fasa ut fossila drivmedel från användning av våra egna fordon
  • minska användning av svavelhexaflorid

Klimatbokslut 2021

Från och med 2021 ska vi varje år redovisa våra utsläpp i ett klimatbokslut, både tillsammans med kommunkoncernen och enskilt. Bakgrunden till det ligger i Örnsköldsviks kommuns Klimatstrategi 2021-2026, där kommunkoncernens verksamheter ska agera för att nå målet om klimatneutral koncern 2030. Strategin är styrande för verksamheterna och vägledande för övriga sfärer i Örnsköldsvik.

Utsläppen redovisas på tre olika nivåer, så kallade scope, enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol*.


Scope 1


Direkta växthusgasutsläpp, som verksamheten har direkt kontroll över. Vilket är utsläpp som uppstår vid produktion av värme, processånga, el och kyla samt utsläpp från våra egna fordon (äger eller leasar).


Scope 2


Indirekta utsläpp från energi, alltså egen förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.


Scope 3


Indirekta växthusgas-utsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför verksamhetens gränser. Växthusgasutsläppen i scope 3 brukar delas upp i s.k. uppströms och nedströms växthusgasutsläpp beroende på om de sker före eller efter den egna verksamheten i kedjan.

Från och med 2021 redovisas samtliga utsläpp som koncernen ger upphov till i scope 1 och 2 och valda gemensamma delar i scope 3. Scope 3 kommer att utökas varje kalenderår för att innefatta mer och mer utsläpp med ambitionen om att täcka alla utsläpp 2030. För 2021 har ett gemensamt beslut fattats i kommunkoncernen att scope 3 ska omfattas av tjänsteresor. Övriga utsläpp i scope 3 lämnas till bolag och förvaltningar att själva välja vad de redovisar. Övik Energi har valt att redovisa underleverantörers fordonsutsläpp som vi sedan 1 november 2021 ställer krav på.

Växthusgasutsläpp Scope 1-3 (ton CO2e)

Scope 1

Produktionsanläggningar 44 731
Egna fordon 97
Köldmedia 53

Scope 2

Köpt energi - El 0,001

Scope 3

Tjänsteresor 4
Underleverantörer 327

* The Greenhouse Gas Protocol, utvecklat av World Resources Institute och World Business Council on Sustainable Development som en global standard för mätning och rapportering av växthusgasutsläpp. Protokollet omfattar de sex växthusgaserna som identifieras i Kyotoprotokollet. Dessa räknas om till och redovisas i koldioxidekvivalenter.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande