Klimatneutral kommunkoncern 2030

Att begränsa klimatförändringarna är den enskilt största utmaningen vi har som samhälle. Omställningen till ett klimatneutralt samhälle och förmågan att skapa klimatsmarta lösningar kommer att prägla Övik Energis arbete under lång tid framöver. Även med mycket långtgående och snabba utsläppsreduktioner kommer vi som företag, och alla samhällen att behöva anpassa oss till ett förändrat klimat

Under 2021 har en klimatstrategi arbetats fram för att slå fast hur Örnsköldsviks kommunkoncerns verksamheter ska agera för att nå kommunens klimatmål. Strategin är styrande för verksamheterna och vägledande för övriga sfärer i Örnsköldsvik.

Mål för klimatneutralitet.

Örnsköldsviks kommunkoncern är klimatneutralt 2030 om verksamheternas utsläpp av växthusgaser motsvarar nollutsläpp. Det innebär att koncernen under perioden 2020-2030 ska minska utsläppen av växthusgaser. Användningen av fossila bränslen och energikällor ska upphöra och övriga växthusgasutsläpp minimeras. Eventuella återstående utsläpp ska hanteras med då vedertagna kompensationsåtgärder.

Övik Energi har en särskilt viktig roll i omställningen och har därför som målsättning att redan till 2025 bidra till ett klimatneutralt samhälle.

För att kunna uppnå målet om att bli klimatneutrala inom den egna verksamheten jobbar vi aktivt med att:

  • fasa ut torv som bränsle i kraftvärmeverket
  • fasa ut olja i våra produktionsanläggningar
  • fasa ut fossila drivmedel från användning av våra egna fordon
  • minska användning av svavelhexaflorid.

Klimatbokslut 2021

Från och med 2021 ska vi varje år redovisa våra utsläpp i ett klimatbokslut, både tillsammans med Örnsköldsviks kommunkoncern och enskilt. Utsläppen redovisas på tre olika nivåer, så kallade scope, enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol*.


Scope 1


Direkta växthusgasutsläpp, som verksamheten har direkt kontroll över. Vilket är utsläpp som uppstår vid produktion av värme, processånga, el och kyla samt utsläpp från våra egna fordon (äger eller leasar).


Scope 2


Indirekta utsläpp från energi, alltså egen förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.


Scope 3


Indirekta växthusgas-utsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför verksamhetens gränser. Växthusgasutsläppen i scope 3 brukar delas upp i s.k. uppströms och nedströms växthusgasutsläpp beroende på om de sker före eller efter den egna verksamheten i kedjan.

Från och med 2021 redovisas samtliga utsläpp som koncernen ger upphov till i scope 1 och 2 och valda gemensamma delar i scope 3. Scope 3 kommer att utökas varje kalenderår för att innefatta mer och mer utsläpp med ambitionen om att täcka alla utsläpp 2030. För 2021 har ett gemensamt beslut fattat i kommunkoncernen att scope 3 ska omfattas av tjänsteresor. Övriga utsläpp i scope 3 lämnas till bolag och förvaltningar att själva välja vad de redovisar. Övik Energi har valt att redovisa underleverantörers fordonsutsläpp som vi sedan 1 november ställer krav på.

Scope 1

Produktionsanläggningar 44 731
Egna fordon 97
Köldmedia 53

Scope 2

Köpt energi - El 0,001

Scope 3

Tjänsteresor 4
Underleverantörer 327

* The Greenhouse Gas Protocol, utvecklat av World Resources Institute och World Business Council on Sustainable Development som en global standard för mätning och rapportering av växthusgasutsläpp. Protokollet omfattar de sex växthusgaserna som identifieras i Kyotoprotokollet. Dessa räknas om till och redovisas i koldioxidekvivalenter.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundtjänst står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande