Certifiering

Vi är stolta över att vår verksamhet är certifierad enligt standarderna ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för arbetsmiljö. 

 

Vy från höjden med träd i förgrunden och skärgården i bakgrunden

Certifieringen ISO 14001 är ett väl inarbetat verksamhetssystem och är accepterad av marknaden världen över. Kort sagt betyder certifieringen att vi har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågor. 

Tre anläggningar som är integrerade i Domsjö Fabrikers massaanläggning ingår ej i certifikaten, dessa är panna 11, turbinen Ragna samt elanläggningen T400.

Varför vill vi vara certifierade?

Hållbarhet har stort fokus i samhället och är här för att stanna, där arbetsmiljö är en del av social hållbarhet och miljö är en del av ekologisk hållbarhet.

Vi är certifierade för att

  • visa att vi tar en ansvarsfull ställning i arbetsmiljö och miljöfrågor och förstår konsekvenserna av vårt handlande och det vi påverkar.
  • stärka vårt varumärke.
  • uppfylla lagar.
  • det kan underlätta samarbetet med myndigheter.
  • det ger en bättre struktur och dokumentation av företagets verksamhet.
  • det ger effektiva kostnadsbesparingar.
  • minska risker.
  • förbättra kunskap och delaktighet hos medarbetarna.

 

Vad innebär den nya standarden?

I den nya certifieringen ISO 14001:2015 pekar man på en handfull större förändringar med tydligare fokus inom områden så som ledningens engagemang, strategisk nytta, livscykelperspektiv och riskhantering.

Ledningen 

Den högsta verksamhetsledningen ska vara engagerad i miljöarbetet och får det yttersta ansvaret för att systemet är effektivt. Ledningens uppdrag och ansvar ska tydliggöras.

Strategisk nytta och affärsnytta

Miljöfrågor är i högsta grad en strategisk fråga. Ledningen ska säkerställa att verksamhetssystemet för miljöfrågor kopplas ihop med företagets övriga strategier och affärsplaner. Ständig förbättring, miljöfrågor på agendan, effektivisering och utveckling ger förutsättningar för trovärdig kommunikation och framtida affärer.  

Omvärldsfaktorer och livscykelperspektiv

En bredare syn på miljöfrågor och hur de påverkar vår verksamhet, intressenter och kunder. Med livscykelperspektiv menas att vi ska beakta miljöpåverkan från det att vi anskaffar något till att den är förbrukad.

Risker och möjligheter

Det blir tydligare att vi ska kunna identifiera och hantera risker vilket vi har gjort tidigare. Det nya är att vi också ska ha mer fokus på möjligheter som kan utvecklas till affärnytta.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande