Bredband2020 och EU-bidrag

Vi på Övik Energi arbetar aktivt för att bidra till att nå bredbandsmålen om ett uppkopplat Sverige 2025.

Regeringen har satt upp ett övergripande mål om att alla hushåll och företag i Sverige bör år 2025 ha tillgång till snabbt bredband. Det nationella målet består av tre mål, vilka alla ska uppnås för att uppfylla det övergripande målet:

 

98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Övik Energi samarbetar med kommunen för ett bredbandsuppkopplat Örnsköldsvik. I projektet Bredband2020 som påbörjades 2014 byggs fibernät i landsbygd för att möjliggöra anslutningar. Kommunen hjälper fiberföreningar med bredbandsutbyggnad genom byanätssamverkan, vilket innebär att söka bidrag, bygga och förvalta fibernät tillsammans med Övik Energi.  

Bredband2020 söker samfinansiering både till ortsammanbindande fibernät och kundanslutningar från Tillväxtverket, Svenska Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet, och Post och Telestyrelsen (PTS) genom bredbandsstöd.

Under 2022 kommer Bredband2020 arbeta med utbyggnad genom byanätssamverkan och under 2022-2023 med projekt för ortsammanbindande nät.

PTS bredbandsstöd för att möjliggöra kundanslutningar finns under perioden 2020–2023. Tilldelningen för 2021 är genomförd och Övik Energi erhöll inga bidrag. För 2022 kommer det att delas ut 1,3 miljarder kronor och tilldelningen sker under hösten 2022.

Samfinansiering genom EU-bidrag är en viktig komponent för att kunna bygga fibernätet i landsbygd där det är långa avstånd som måste grävas. Tack vare stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och EU:s Jordbruksfond kan både fastboende, fritidsboende och företag i landsbygd erbjudas anslutning till fibernätet med snabb uppkoppling.

Landsbygdsprogrammet – för att utveckla landsbygden i Sverige
EU har en strategi för tillväxt och jobb inom EU fram till år 2020. Syftet är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa genom en smart och hållbar tillväxt för alla. För att nå detta övergripande mål har alla länder tagit fram nationella program inom olika områden.  Läs mer på jordbruksverket.se om Landsbygdsprogrammet.

Följande områden samfinansieras via Landsbygdsprogrammet inom Bredband2020:

Område Status  
Stensöden Anslutet Slutredovisat
Faresta Anslutet Slutredovisat
Södra Anundsjöån Anslutet Slutredovisat
Nätra Pågående  
Sidensjöbygden Pågående  
Skorped Pågående  
Sagavägen Södra Pågående  
Näske Pågående  
Lännäs Pågående  
Tillväxtverket – för regional tillväxt och sysselsättning
Programmet Mellersta Norrland är inriktat mot fem tematiska mål:
- Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
- Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations-
  och kommunikationsteknik

- Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
- Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
- Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Inom ramen för Tillväxtverkets program har Örnsköldsviks kommun, Övik Energi tillsammans med övriga kommuner, stadsnät i Västernorrland och Länsstyrelsen bedrivit DIG.2020 för att bygga ortsammanbindande fibernät i hela länet. Projektet är slutredovisat.

Under åren 2021-2023 bedrivs två projekt med ortsammanbindande fibernät inom Övik Energi. Ett av projekten är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Örnsköldsvik och Sollefteå för att bygga ett ortsammanbindande fibernät. Det andra projektet är ortssammanbindande nät mellan Sunnersta och Solberg, som beräknas bli klart under 2023. Ett tredje projekt mellan Lännäs och Aspeå påbörjas under hösten 2022 och ska vara färdigställt hösten 2023.

Nedanstående projekt samfinansieras via Tillväxtverket och Bredband2020:

Projekt Status  
DIG.2020 Anslutet Slutredovisat
Näsåker-Grundtjärn Pågår  
Sunnersta-Solberg Pågår Se nedan
Lännäs-Aspeå Pågår Se nedan

För perioden 2020 till 2023 har Regeringen gett PTS i uppdrag att tilldela bredbandsstöd och Övik Energi har inom Bredband2020 lämnat in en ansökan om bredbandsstöd. De områden som ansökan avser är Solberg-Sunnersta, Aspeå-Lännäs och Norrböle-Österfannbyn.

Post och Telestyrelsen – Bredbandsstöd 
PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för statligt stöd för bredbandsutbyggnad. PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glest befolkade områden. Det ingår i uppdraget att främja att bredbandsstödet får god geografisk spridning över landet. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd. Läs mer om bredbandsstöd på pts.se

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande