Bredband2020 och EU-bidrag

Vi på Övik Energi jobbar aktivt för att nå de bredbandsmål som är satta för hela Sverige, att 95% av befolkningen bör ha tillgång till bredbandstjänster om minst 100 Mbit/s år 2020 och ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Projektet Bredband2020 är ett samverkansprojekt mellan Örnsköldsviks kommun och Övik Energi där vi är utförare i projektet.

Regeringen har satt upp ett  övergripande mål för att alla hushåll och företag i  Sverige bör år 2025  ha tillgång till snabbt bredband. Det nationella målet består av tre mål, vilka alla ska uppnås för att uppfylla det övergripande målet:

För 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 gbit/s
För 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
För 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Övik Energi samarbetar med kommunen för ett bredbandsuppkopplat Örnsköldsvik. I projektet Bredband2020 som påbörjades 2014 byggs fibernät i landsbygd för att möjliggöra anslutningar. Kommunen hjälper fiberföreningar med bredbandsutbyggnad genom byanätssamverkan, vilket innebär att söka bidrag, bygga och förvalta fibernät tillsammans med Övik Energi.  

Bredband2020 söker samfinansiering både till ortsammanbindande fibernät och kundanslutningar från Tillväxtverket, Svenska Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet, och Post och Telestyrelsen (PTS) genom bredbandsstöd.

Under 2021 och 2022 kommer Bredband2020 arbeta med utbyggnad genom byanätssamverkan och projekt för ortsammanbindande nät.

Ansökan har lämnats in till PTS om bredbandsstöd för att möjliggöra kundanslutningar.

Samfinansiering genom EU-bidrag är en viktig komponent för att kunna bygga fibernätet i landsbygd där det är långa avstånd som måste grävas. Tack vare stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och EU:s Jordbruksfond kan både fastboende, fritidsboende och företag i landsbygd erbjudas anslutning till fibernätet med snabb uppkoppling.

Landsbygdsprogrammet – för att utveckla landsbygden i Sverige
EU har en strategi för tillväxt och jobb inom EU fram till år 2020. Syftet är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa genom en smart och hållbar tillväxt för alla. För att nå detta övergripande mål har alla länder tagit fram nationella program inom olika områden.  Läs mer på jordbruksverket.se om Landsbygdsprogrammet och Förlängning av programmet 2021-2022.

Följande områden samfinansieras via Landsbygdsprogrammet inom Bredband2020:

Område Status  
Stensöden Anslutet Slutredovisning pågår
Faresta Anslutet Slutredovisning pågår
Södra Anundsjöån Anslutet Slutredovisning pågår
Nätra Pågående  
Sidensjöbygden Pågående  
Skorped Pågående  
Sagavägen Södra Pågående  
Näske Pågående  
Lännäs Pågående  
Tillväxtverket – för regional tillväxt och sysselsättning
Programmet Mellersta Norrland är inriktat mot fem tematiska mål:
- Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
- Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations-
  och kommunikationsteknik

- Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
- Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
- Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Inom ramen för Tillväxtverkets program har Örnsköldsviks kommun, Övik Energi tillsammans med övriga kommuner, stadsnät i Västernorrland och Länsstyrelsen bedrivit DIG.2020 för att bygga ortsammanbindande fibernät i hela länet. Projektet är genomfört och slutredovisning pågår.

Under åren 2021 och 2022 bedrivs två projekt med ortsammanbindande fibernät inom Övik Energi. Ett av projekten är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Örnsköldsvik och Sollefteå för att bygga ett ortsammanbindande fibernät.

Nedanstående projekt samfinansieras via Tillväxtverket och Bredband2020:

Projekt Status  
DIG.2020 Anslutet Slutredovisning pågår
Näsåker-Grundtjärn Pågår  
Sunnersta-Solberg Pågår  
Post och Telestyrelsen – Bredbandsstöd 
PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för ett  stöd för bredbandsutbyggnad. PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glest befolkade områden. Det ingår i uppdraget att främja att bredbandsstödet får god geografisk spridning över landet. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd. Läs mer om bredbandsstöd på pts.se

För perioden 2020 till 2023 har Regeringen gett PTS i uppdrag av Regeringen att tilldela bredbandsstöd och Övik Energi har inom Bredband2020 lämnat in en ansökan om bredbandsstöd. De områden som ansökan avser är Solberg-Sunnersta, Aspeå-Lännäs och Norrböle-Österfanbyn.

 

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundtjänst står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande