Bredbandsutbyggnad med EU-bidrag

Vi på Övik Energi arbetar aktivt för att bidra till att nå bredbandsmålen om ett uppkopplat Sverige 2025.

Regeringen har satt upp ett övergripande mål om att alla hushåll och företag i Sverige bör år 2025 ha tillgång till snabbt bredband. Det nationella målet består av tre mål, vilka alla ska uppnås för att uppfylla det övergripande målet:

 

98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Övik Energi samarbetar med kommunen för ett bredbandsuppkopplat Örnsköldsvik. I projektet Bredband2020 som påbörjades 2014 byggs fibernät i landsbygd för att möjliggöra anslutningar. Kommunen hjälper fiberföreningar med bredbandsutbyggnad genom byanätssamverkan, vilket innebär att söka bidrag, bygga och förvalta fibernät tillsammans med Övik Energi.  

Bredband2020 söker samfinansiering både till ortssammanbindande fibernät och kundanslutningar från Tillväxtverket, Svenska Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet, och Post och Telestyrelsen (PTS) genom bredbandsstöd.

Örnsköldsviks kommunstyrelse har 7 juni 2022 beslutat om en kommunal bredbandsstrategi, där Övik Energi har en viktig roll:

Fram till 2025 ska kommunen och berörda aktörer verka för att bidra till de nationella målen via planering för utbyggnad och anslutningar, både i tätort och i landsbygd: 

  • Åtta av tio hushåll och företag, samt fyra av tio fritidshus inom den geografiska kommunen, ska vara anslutna till bredband.
  • Bidra till att tillgången till stabila mobila tjänster av god kvalitet finns inom hela geografiska kommunen via utveckling av 5G och nödvändig etablering av samhällsmaster. 

Fram till 2030 ska kommunen och berörda aktörer bidra till långsiktiga regionala, nationella och europeiska målen uppfylls:  

Det långsiktiga målet fram till 2030 kommer att möjliggöras allt efter den fysiska uppkopplingen uppnås. Vägledningen för arbetet mellan 2025 och 2030 hämtas i de åtta strategiska fokusområdena med vägval och målsättningar för att möjliggöra framtidens digitala utveckling för såväl medborgare, näringslivet och kommunkoncernens verksamheter. 

Här kan du läsa mer på Örnsköldsviks kommuns webbplats

Under 2022 har Bredband2020 arbeta med utbyggnad genom byanätssamverkan och under 2022–2023 med projekt för ortsammanbindande nät, samt kundanslutningar.

PTS bredbandsstöd för att möjliggöra kundanslutningar finns under perioden 2020–2023. Övik Energi har erhållit bidrag för att bygga kundanslutningar bland annat till Solberg under 2023.

Projektet Bredband2020 arbetar med utbyggnad genom byanätssamverkan och under 2022–2023 med projekt för ortssammanbindande nät, samt kundanslutningar. För perioden 2023 och framåt har ytterligare projekt beviljats för ortssammanbindande nät och kundanslutningar.

Samfinansiering genom EU-bidrag är en viktig komponent för att kunna bygga fibernätet i landsbygd med långa avstånd som måste grävas. Tack vare stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och EU:s Jordbruksfond kan både fastboende, fritidsboende och företag i landsbygd erbjudas anslutning till fibernätet med snabb uppkoppling.

Landsbygdsprogrammet – för att utveckla landsbygden i Sverige
EU har en strategi för tillväxt och jobb inom EU fram till år 2020. Syftet är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa genom en smart och hållbar tillväxt för alla. För att nå detta övergripande mål har alla länder tagit fram nationella program inom olika områden. 

Programmet har avslutats och slutredovisning av projekt pågår under 2023.

PTS bredbandsstöd för att möjliggöra kundanslutningar finns under perioden 2020–2023. Övik Energi har erhållit bidrag för att bygga kundanslutningar bland annat till Solberg under 2023.

Post och Telestyrelsen – Bredbandsstöd 
PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för statligt stöd för bredbandsutbyggnad. PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glest befolkade områden. Det ingår i uppdraget att främja att bredbandsstödet får god geografisk spridning över landet. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma i fråga för stöd. Läs mer om bredbandsstöd på pts.se

Följande områden samfinansieras via Landsbygdsprogrammet och PTS inom Bredband2020:

Område Status  
Stensöden Anslutet Slutredovisat
Faresta Anslutet Slutredovisat
Södra Anundsjöån Anslutet Slutredovisat
Nätra Pågående  
Sidensjöbygden Pågående  
Skorped Pågående  
Sagavägen Södra Pågående  
Näske Pågående  
Lännäs Pågående  
Solberg Pågående  

Inom ramen för Tillväxtverkets program har Örnsköldsviks kommun, Övik Energi tillsammans med övriga kommuner, stadsnät i Västernorrland och Länsstyrelsen bedrivit DIG.2020 för att bygga ortssammanbindande fibernät i hela länet. Projektet är slutredovisat.

Under åren 2021-2023 bedrivs två projekt med ortssammanbindande fibernät inom Övik Energi. Ett av projekten är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Örnsköldsvik och Sollefteå för att bygga ett ortssammanbindande fibernät. 

De övriga projekten är ortssammanbindande nät mellan Sunnersta och Solberg, mellan Lännäs och Aspeå som ska vara färdigställda 2023.

Under 2023-2025 kommer ytterligare projekt att genomföras som har beviljats i den nya programperioden.

Nya programperioden 2021-2027

Nedanstående projekt samfinansieras via Tillväxtverket, Region Västernorrland och Bredband2020:

Projekt Status  
DIG.2020 Anslutet Slutredovisat
Näsåker-Grundtjärn Anslutet Slutredovisat
Sunnersta-Solberg Anslutet Slutredovisning pågår
Lännäs-Aspeå Pågår Se sida nedan

Ulvön, Trysunda,
Grundsunda och Björna

Beviljat Se sidan nedan

För perioden 2020 till 2023 har Regeringen gett PTS i uppdrag att tilldela bredbandsstöd och Övik Energi har inom Bredband2020 lämnat in en ansökan om bredbandsstöd. De områden som ansökan avser är Solberg-Sunnersta, Aspeå-Lännäs och Norrböle-Österfannbyn.

 

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande