Övik Energi
Liten tjej läser bok med ficklampa i en koja inomhus.

Vad händer vid ett avbrott?

Om du som elanvändare hos oss är utan el längre än 12 timmar får du 1000 kronor och uppåt i ersättning, beroende på hur lång tid avbrottet har pågått, se tabell nedan. Ett avbrott anses avhjälpt när du har haft el i två timmar eller mer. Får du ett nytt avbrott efter det så påbörjas 12 nya timmar.

När gäller avbrottsersättning?

Du som kund har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbrutits helt under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst 12 timmar. För vissa avbrott gäller att Övik Energi Nät AB får kännedom om avbrottet först när någon kund gör en felanmälan. Så kan vara fallet när ingen elanvändare har reklamerat ett långvarigt avbrott och den tekniska utrustningen inte heller har visat förekomsten av en sådan. Ett exempel på det är när det efter en längre tid framkommer att det varit elavbrott i ett litet antal ensligt belagda fritidshus. Anspråk på ersättning måste du göra inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Exempel 1

Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 13 timmar.

Exempel 2

Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 1 timme för att sedan försvinna i ytterligare 4 timmar. Efter de 4 timmarna återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 18 timmar.

När gäller inte avbrottsersättning?

Du har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på din egen försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet. Vi betalar heller inte ut ersättning om avbrottet ligger utanför kontrollansvaret eller om avbrottet beror på fel i stamnätet. Ersättning betalas inte ut till elanvändare som inte var inkopplade då elavbrottet påbörjades.

När betalas avbrottsersättningen ut

Avbrottsersättningen ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål, dock aldrig mer än sex månader från utgången av den månad då Övik Energi Nät AB fick eller borde fått kännedom om avbrottet. Om utbetalning inte sker i rätt tid skall Övik Energi Nät AB betala dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen (1975:635). Avbrottsersättningen betalas ut i första hand genom att vi gör ett avdrag på någon eller några av dina kommande elnätsfakturor.

Avbrottsersättning och skadeståndsersättning

Avbrottsersättning påverkar inte kundens rätt att begära skadestånd. Mer information om skadestånd finns att läsa under Skadeståndsersättning.

Nätbolag är:
Övik Energi Nät AB
Box 11
891 21 Örnsköldsvik
Tfn: 0660-88800

Jämkning

Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas. Antigen om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker. Det är nätföretaget som beslutar om jämkning ska ske.

Vägledning

Om du som kund vill få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå, kommunal konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden.

Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppets storlek beror på avbrottsperiodens längd och elanvändarens beräknade årliga nätkostnad. Se tabellen nedan.

Ersättningsbelopp vid avbrottsersättning

Avbrottsperiod i timmarAvbrottsperiod i dygnErsättning i % av beräknad årlig nätkostnadMinimibelopp i kronor*
 12 – 24 timmar>0,5 dygn12,50%1 100
 24 – 48 timmar>1 dygn37,50%2 200
 48 – 72 timmar>2 dygn62,50%3 300
 72 – 96 timmar>3 dygn87,50%4 400
 96 – 120 timmar>4 dygn112,50%5 500
 120 – 144 timmar>5 dygn137,50%6 600
 144 – 168 timmar>6 dygn162,50%7 700
 168 – 192 timmar>7 dygn187,50%8 800
 192 – 216 timmar>8 dygn212,50%9 900
 216 – 240 timmar>9 dygn237,50%11 000
 240 – 264 timmar>10 dygn262,50%12 100
 264 – 288 timmar>11 dygn287,50%13 200
Mer än 288 timmar>12 dygn300,00%14 300

* Den maximala ersättningen är 300 procent av den beräknade årliga nätkostnaden.

Får du strömavbrott hemma ska du först kontrollera om felet finns i ditt hus. Kontrollera att säkringarna i proppskåpet är hela, att jordfelsbrytaren inte löst ut och se efter om det lyser hos grannarna.

Tips! Ibland åker inte den färgade brickan i botten på porslinssäkringarna ut ordentligt. För att vara på den säkra sidan, prova byta ut säkringarna för att kontrollera. Ett ytterligare bra tips är att lära sig sitt egna elsystem i hemmet. Om du redan på förhand vet vilka säkringar som leder till vilka apparater så underlättar det felsökningen.

Om du inte hittar någon orsak till strömavbrottet hemma är nästa steg att se om det är publicerad något på vår driftinformation.

Vår beredskapsstyrka är i tjänst årets alla timmar om dygnet och jobbar alltid så fort de kan med felavhjälpning, men skulle avbrottet pågå under en längre tid har du rätt till avbrottsersättning.

Felanmälan

Om strömavbrottet inte blir avhjälpt av våra tips ovan, och det inte finns någon driftinformation här på ovikenergi.se hittar du information om hur du gör en felanmälan här.