Vad händer vid ett avbrott?

Om du som elanvändare hos oss är utan el längre än 12 timmar får du 1100 kronor och uppåt i ersättning, beroende på hur lång tid avbrottet har pågått, se tabell nedan. Ett avbrott anses avhjälpt när du har haft el i två timmar eller mer. Får du ett nytt avbrott efter det så påbörjas 12 nya timmar.

När gäller avbrottsersättning?

Du som kund har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbrutits helt under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst 12 timmar. För vissa avbrott gäller att Övik Energi Nät AB får kännedom om avbrottet först när någon kund gör en felanmälan. Så kan vara fallet när ingen elanvändare har reklamerat ett långvarigt avbrott och den tekniska utrustningen inte heller har visat förekomsten av en sådan.

Ett exempel på det är när det efter en längre tid framkommer att det varit elavbrott i ett litet antal ensligt belagda fritidshus. Anspråk på ersättning måste du göra inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Exempel 1
Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 13 timmar.
Exempel 2
Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 1 timme för att sedan försvinna i ytterligare 4 timmar. Efter de 4 timmarna återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 18 timmar.

När gäller inte avbrottsersättning?

Du har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på din egen försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet. Vi betalar heller inte ut ersättning om avbrottet ligger utanför kontrollansvaret eller om avbrottet beror på fel i stamnätet. Ersättning betalas inte ut till elanvändare som inte var inkopplade då elavbrottet påbörjades.

När betalas avbrottsersättningen ut?

Avbrottsersättningen ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål, dock aldrig mer än sex månader från utgången av den månad då Övik Energi Nät AB fick eller borde fått kännedom om avbrottet. Om utbetalning inte sker i rätt tid skall Övik Energi Nät AB betala dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen (1975:635).

Avbrottsersättningen betalas ut i första hand genom att vi gör ett avdrag på någon eller några av dina kommande elnätsfakturor.

Avbrottsersättning och skadeståndsersättning

Avbrottsersättning påverkar inte kundens rätt att begära skadestånd. Mer information om skadestånd finns att läsa under Skadeståndsersättning.

Nätbolag är:
Övik Energi Nät AB
Box 11
891 21 Örnsköldsvik
Tfn: 0660-88800

Jämkning

Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas. Antigen om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker. Det är nätföretaget som beslutar om jämkning ska ske.

Vägledning

Om du som kund vill få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå, kommunal konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden.

Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppets storlek beror på avbrottsperiodens längd och elanvändarens beräknade årliga nätkostnad. Se tabellen nedan.

Ersättningsbelopp vid avbrottsersättning

Avbrottsperiod i timmar Avbrottsperiod i dygn Ersättning i % av beräknad årlig nätkostnad Minibelopp i kronor*

 12 – 24 timmar

>0,5 dygn

12,50%

1100

 24 – 48 timmar

>1 dygn

37,50%

2200

 48 – 72 timmar

>2 dygn

62,50%

3300

 72 – 96 timmar

>3 dygn

87,50%

4400

 96 – 120 timmar

>4 dygn

112,50%

5500

 120 – 144 timmar

>5 dygn

137,50%

6600

 144 – 168 timmar

>6 dygn

162,50%

7700

 168 – 192 timmar

>7 dygn

187,50%

8800

 192 – 216 timmar

>8 dygn

212,50%

9900

 216 – 240 timmar

>9 dygn

237,50%

11 000

 240 – 264 timmar

>10 dygn

262,50%

12 100

 264 – 288 timmar

>11 dygn

287,50%

13 200

Mer än 288 timmar

>12 dygn

300,00%

14 300

* Den maximala ersättningen är 300 procent av den beräknade årliga nätkostnaden.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande